Membership

Membership là hình thức trở thành hội viên để tham gia vào trò chơi.
Các tính năng sẽ được mở khóa tương ứng với mức hội viên mà bạn đã chọn.
FREE Sử dụng điểm năng động
Bản đồ
Tư Nguyên Giới
Địa Tinh Giới
Thiên Tinh Giới
Chợ đen
2 món
8 giờ
Quyền lợi
2 home
Tham gia khi server đầy
Ưu tiên hỗ trợ
Tính năng nâng cao
PREMIUM Sử dụng điểm cống hiến
Bản đồ
Tư Nguyên Giới
Địa Tinh Giới
Thiên Tinh Giới
Chợ đen
6 món
24 giờ
Quyền lợi
8 home
Tham gia khi server đầy
Ưu tiên hỗ trợ
Tính năng nâng cao