VOTE RANK

Rank chỉ hiệu lực tại server bạn thường xuyên chơi và vote.
Tên rank
Yêu cầu cần đạt
Chức năng được mở
rank chicken
Chicken
Không cần
- Home: 1
- Các lệnh cơ bản: /tpr /tpa /afk /home
rank bee
Bee
30 vote
- Home: 2
- Được sử dụng thang máy có sẵn
- Được tham gia phòng tán gẫu có sẵn
/chat listrooms - Xem danh sách phòng tán gẫu
/chat join tên_phòng - Tham gia phòng tán gẫu
rank fox
Fox
70 vote
- Home: 3
/dispose /dp - Mở thùng rác di động
rank turtle
Turtle
150 vote
- Home: 4
/back - Quay về điểm trước đó
rank wolf
Wolf
300 vote
- Home: 5
- Được tạo phòng tán gẫu công khai
/chat create tên_phòng - Tạo phòng tán gẫu công khai
/workbench /wb - Mở bàn chế đồ di động
rank dragon
Dragon
600 vote
- Home: 6
/enderchest /ec - Mở rương ender di động

SHOP RANK

Rank chỉ hiệu lực tại server bạn thao tác thuê / mua rank.
Tên rank
Giá bán
Chức năng được mở
rank parrot
Parrot
- 20 Xu: 7 ngày
- 60 Xu: 30 ngày
- 500 Xu: Vĩnh viễn
- Home: 8
- Không bị kick khi AFK
- Ưu tiên tham gia khi server đầy
- Được tham gia phòng tán gẫu
- Được tạo phòng tán gẫu công khai
/chat listrooms - Xem danh sách phòng tán gẫu
/chat join tên_phòng - Tham gia phòng tán gẫu
/chat create tên_phòng - Tạo phòng tán gẫu công khai
/back - Quay về điểm trước đó
/workbench /wb - Mở bàn chế đồ di động
/enderchest /ec - Mở rương ender di động
/dispose /dp - Mở thùng rác di động
rank dolphin
Dolphin
- 100 Xu: 7 ngày
- 300 Xu: 30 ngày
- 1,000 Xu: Vĩnh viễn
- Home: 10
- Không bị kick khi AFK
- Ưu tiên tham gia khi server đầy
- Được tạo thang máy - dùng bảng [ThangMay]
- Được tham gia phòng tán gẫu
- Được tạo phòng chat công khai, mật
- Được sử dụng màu trên tần số thế giới
/chat listrooms - Xem danh sách phòng tán gẫu
/chat join tên_phòng - Tham gia phòng tán gẫu
/chat create tên_phòng - Tạo phòng tán gẫu công khai
/chat create tên_phòng -private - Tạo phòng tán gẫu mật
/back - Quay về điểm trước đó
/workbench /wb - Mở bàn chế đồ di động
/enderchest /ec - Mở rương ender di động
/dispose /dp - Mở thùng rác di động
/anvil - Mở cái đe di động
/nick - Đổi tên hiển thị trên chat
/heal - Hồi đầy máu (15p/lần)
/hat - Đội vật phẩm đang cầm lên đầu

DONATOR RANK

Rank có hiệu lực trên toàn bộ server. Đã dừng cấp rank - Vui lòng sử dụng Shop Rank thay thế
Tên rank
Trang trí
Số tiền ủng hộ
Chức năng được mở
Bronze
Tên người chơi+
50.000 - 499.000 VND
- Home: 6
- Không bị kick khi AFK
- Ưu tiên tham gia khi server đầy
- Được tham gia phòng tán gẫu
- Được tạo phòng tán gẫu công khai
/chat listrooms - Xem danh sách phòng tán gẫu
/chat join tên_phòng - Tham gia phòng tán gẫu
/chat create tên_phòng - Tạo phòng tán gẫu công khai
/back - Quay về điểm trước đó
Diamond
Tên người chơi+
500.000 - 999.000 VND
- Home: 8
- Không bị kick khi AFK
- Ưu tiên tham gia khi server đầy
- Được tham gia phòng tán gẫu
- Được tạo phòng tán gẫu công khai
/chat listrooms - Xem danh sách phòng tán gẫu
/chat join tên_phòng - Tham gia phòng tán gẫu
/chat create tên_phòng - Tạo phòng tán gẫu công khai
/back - Quay về điểm trước đó
/workbench /wb - Mở bàn chế đồ di động
/enderchest /ec - Mở rương ender di động
/nick - Đổi tên hiển thị trên chat
/heal - Hồi đầy máu (15p/lần)
Premium
Tên người chơi+
1.000.000+ VND
- Home: 10
- Không bị kick khi AFK
- Ưu tiên tham gia khi server đầy
- Được tạo thang máy - dùng bảng [ThangMay]
- Được tham gia phòng tán gẫu
- Được tạo phòng chat công khai, mật
- Được sử dụng màu trên tần số thế giới
/chat listrooms - Xem danh sách phòng tán gẫu
/chat join tên_phòng - Tham gia phòng tán gẫu
/chat create tên_phòng - Tạo phòng tán gẫu công khai
/chat create tên_phòng -private - Tạo phòng tán gẫu mật
/back - Quay về điểm trước đó
/workbench /wb - Mở bàn chế đồ di động
/enderchest /ec - Mở rương ender di động
/dispose /dp - Mở thùng rác di động
/anvil - Mở cái đe di động
/nick - Đổi tên hiển thị trên chat
/heal - Hồi đầy máu (15p/lần)
/hat - Đội vật phẩm đang cầm lên đầu