SAIGONMC MEMBERSHIP

Dưới đây là các ưu đãi dành cho người chơi có sử dụng Thẻ Thành Viên.
Thẻ thành viên được bán ở các NPC tại /hub và có hạn sử dụng vĩnh viễn.

RABBIT

» Số lượng home: 10
» Slot Chợ Đen (hub): 20
» Không bị kick khi AFK
» Ưu tiên tham gia khi server đầy
» Được click vào bảng [ThangMay] đã tạo sẵn
» /dispose hoặc /dp: Mở thùng rác
» /workbench hoặc /wb: Mở bàn chế tạo
» /enderchest hoặc /ec: Mở rương Ender
» /back: Quay lại địa điểm cũ

PARROT

» Tất cả các quyền lợi như Rabbit
» Được tạo bảng [ThangMay]
» /anvil: Mở đe sửa chữa

OCELOT

» Tất cả các quyền lợi như Parrot
» Số lượng home: 15
» Được chat chữ màu trên tần số chung
» /nick: Đổi tên hiển thị của nhân vật

GOAT

» Tất cả các quyền lợi như Ocelot
» Slot Chợ Đen (hub): 30
» Được chat chữ màu trong tin nhắn
» /feed: Phục hồi thanh đói (5 phút/lần)
» /hat: Đội vật phẩm đang cầm lên đầu

DOLPHIN

» Tất cả các quyền lợi như Goat
» Số lượng home: 20
» Mở Shulker trên tay bằng Shift_Chuột Phải
» Sở hữu một Lãnh địa với độ lớn 400×400
» Lãnh địa – Số lượng thành viên tối đa: 10
» Lãnh địa – Số lượng trust tối đa: 5
» /heal: Phục hồi máu và hunger (15 phút/lần)

SAIGONMC RANK

Dưới đây là ưu đãi dành cho người chơi thực hiện nhiệm vụ vote hằng ngày tại các Thế giới Sinh Tồn

CHICKEN

» Số lượng home: 1
» Slot Chợ Đen (hub): 1
» Được chat trên tần số chung
» /sit: Ngồi xuống
» /trade: Giao dịch với người khác

BEE

» Điều kiện: 30 votes
» Tất cả các quyền lợi như Chicken
» Số lượng home: 2
» Được click vào bảng [ThangMay] đã tạo sẵn

FOX

» Điều kiện: 70 votes
» Tất cả các quyền lợi như Bee
» Số lượng home: 3
» /dispose hoặc /dp: Mở thùng rác

TURTLE

» Điều kiện: 150 votes
» Tất cả các quyền lợi như Fox
» Số lượng home: 4
» Không bị kick khi AFK
» /workbench hoặc /wb: Mở bàn chế tạo
» /back: Quay lại địa điểm cũ

WOLF

» Điều kiện: 300 votes
» Tất cả các quyền lợi như Turtle
» Số lượng home: 5
» /enderchest hoặc /ec: Mở rương Ender

DRAGON

» Điều kiện: 600 votes
» Tất cả các quyền lợi như Wolf
» Số lượng home: 6
» Được tạo bảng [ThangMay]
» /anvil: Mở đe sửa chữa

PHOENIX

» Điều kiện: 1,000 votes
» Tất cả các quyền lợi như Dragon
» Số lượng home: 7
» /feed: Phục hồi thanh đói (5 phút/lần)
» Quà tri ân: Một item netherite bất kỳ có tên màu đỏ (không thể phá huỷ)

ALLAY

» Điều kiện: 2,000 votes
» Tất cả các quyền lợi như Phoenix
» Số lượng home: 8
» /heal: Phục hồi máu và hunger (15 phút/lần)
» Quà tri ân: Một item Elytra có tên màu đỏ (không thể phá huỷ)

VOTE CHO SERVER

Click vào các nút dưới đây để vote cho SaigonMC một cách thuận tiện nhất